top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY VERKLARING

Bedrijfsgegevens

Massuza Body & Soul Studio

Massuza Body & Soul Studio

Queridostraat 27

2024HD Haarlem

Suzannebetlem@gmail.com

+31 6 30179166

BTW Nummer: NL003792849B90
KvK Nummer: 83161759

 

Algemene voorwaarden

Om de sessie die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, worden er een aantal algemene voorwaarden gehanteerd. Als u een afspraak maakt bij Massuza Body & Soul Studio wordt ervan uit gegaan dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat. 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en transacties tussen Massuza Body & Soul Studio en cliënten die hiermee akkoord zijn gegaan. Massuza Body & Soul Studio is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Aan een verwijzing door de cliënt naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door Massuza Body & Soul Studio is aanvaard.

 2. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar telefoonnummer en/of mailadres gevraagd. Deze gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik en zullen niet met derden gedeeld worden.

 3. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis van deze informatie kan de sessie op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

 4. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

 5. Bij Massuza Body & Soul Studio worden geen medische diagnoses gesteld en/of medische behandelingen uitgevoerd. Bij twijfel kan ik afzien van een sessie en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist.

 6. Alle informatie die u tijdens het voorgesprek en de sessie met mij deelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.

 7. Een veilige sfeer en een goede hygiëne vind ik belangrijk, er wordt verwacht dat u hier ook zorg voor draagt.

 8. Een sessie bij Massuza Body & Soul Studio ondergaat u op eigen risico. U bent verplicht om de masseur tijdens de behandeling in te lichten wanneer u merkt dat u nadelige gevolgen ondervindt van de massage of u zich onwel voelt.

 9. Bij koorts, griep of besmettelijke huidaandoeningen mag u niet gemasseerd worden. In andere gevallen, zoals bij blessures/verwondingen, hoge bloeddruk, bepaalde ziektes of wanneer u zelf twijfelt, dient u vooraf te overleggen met de masseur. Het is in die gevallen raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.

 10. De masseur behoudt zich het recht voor klanten op gegronde redenen te weigeren.

 11. Massuza Body & Soul Studio is ondanks haar zorgvuldig handelen niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na de sessie.

 12. Ik verzoek u enkele minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor de sessie. Indien u te laat aanwezig bent gaat dit van uw behandeltijd af. Houdt er rekening mee dat er kleine afwijkingen – van maximaal 5 minuten – in de behandelingstijd kunnen voorkomen. Een behandeling kan dus iets langer of iets korter duren dan op de website staat aangegeven.

 13. Massuza Body & Soul Studio vermeldt alle prijzen van de behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Betaling van de sessie verloopt contant of middels betaalverzoek en wordt na afloop van de sessie voldaan.

 14. Wilt u een afspraak verzetten of annuleren, dan graag 24 uur van tevoren doorgeven. Indien er niet op tijd afgemeld wordt dan zal 50% van de geboekte behandeling in rekening worden gebracht. 

 15. Een cadeaubon is inwisselbaar voor een sessie die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot een jaar na uitgifte.

 16. Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen vervalt het recht op nog openstaande sessies.

 17. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

 18. Het reproduceren van cadeaubonnen en/of rittenkaarten is verboden, verkoop geschiedt alleen door of via Massuza Body & Soul Studio.

 19. Erotisch en/of seksuele massages maken geen deel uit van de sessies die Massuza Body & Soul Studio aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

 20. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Massuza Body & Soul Studio niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een sessie die aan jou gegeven is.

 
Privacy verklaring (AVG / GDPR)

Massuza Body & Soul Studio, gevestigd aan Voorgracht 13, 2141 NV, Vijfhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Suzanne Betlem is de Functionaris Gegevensbescherming van Massuza Body & Soul Studio Hij/zij is te bereiken via suzannebetlem@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Massuza Body & Soul Studio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, Overige gegevens die u actief verstrekt, persoonlijk, in correspondentie en telefonisch, Gegevens over uw activiteiten op onze website, Internetbrowser en apparaat type, Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via suzannebetlem@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Massuza Body & Soul Studio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van uw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken- Om goederen en diensten bij u af te leveren- Massuza Body & Soul Studio analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.- Massuza Body & Soul Studio volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.- Massuza Body & Soul Studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Massuza Body & Soul Studio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Analytische gegevens over uw website bezoek: Maximaal 2 jaar

 • Gegevens die benodigd zijn voor het boeken van een afspraak of vervolg daarop: Zolang u bij ons klant bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

Massuza Body & Soul Studio verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Massuza Body & Soul Studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Massuza Body & Soul Studio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar suzannebetlem@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Massuza Body & Soul Studio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massuza Body & Soul Studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via suzannebetlem@gmail.com

bottom of page